انتقال دامنه

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*


انتقال یک دامنه

در صورتی که شناسه ایرنیک (nic.ir) ندارید، از صفحه ساختن شناسه جدید در ایرنیک اقدام نمایید.

در صورت خالی گذاشتن هر یک از رابط‌های اداری، فنی و مالی؛ شناسه نمایندگی ما قرار داده خواهد شد.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده